Một chiếc đèn ngoài sân

Một chiếc đèn ngoài sân

Một chiếc đèn ngoài sân.